06 Temmuz 2020 15:11          Ana Sayfa Ana Sayfa    Fotoğraf Galeri Foto Galeri    Video Galeri Video Galeri    Video Galeri RSS    İletişim    Künye    Sitene Ekle         
 
Büyük Şeytan ABD Neyin Peşinde? / Av. Yahya Turan - Mardindosthaber
Büyük Şeytan ABD Neyin Peşinde?
Av. Yahya Turan / av.yahya@hotmail.com
 
05 Eylül 2018 Çarşamba Saat 09:34

T�rkiye ABD ili�kileri gergin bir havada devam ediyor. Her g�n yeni bir a��klama yap�l�yor. Fakat uzla�ma konusunda bir ilerleme yok. ABD T�rkiye�ye kar�� so�uk bir sava� y�r�t�yor. Hatta ekonomik alanda s�cak bir sava� y�r�t�yor da diyebiliriz. �zellikle ABD�nin Suriye�de ald��� pozisyon bu sava��n a��k bir g�stergesi. ABD, ���D�le sava� bahanesi ile T�rkiye�ye d��man �rg�tlerle a��k bir i�birli�i i�erisine girdi. Obama d�neminden bug�ne Suriye�de ABD�nin ne demokratik ne de demokratik olmayan herhangi bir �ekilde rejim de�i�ikli�i istemedi�i a��k�a ortaya ��km�� durumda. T�rkiye�nin F�rat Kalkan� ve Zeytin Dal� Operasyonlar� ABD�nin planlar�n� alt �st etti. Bundan dolay� T�rkiye�ye kar�� d��manca bir tav�r i�erisine girdi.

T�rkiye d��manl��� a��s�ndan Rahip Brunson�un yarg�lanmas� olay� ABD i�in tamamen bir bahaneden ibaret. Bu papaz�n yarg�lanmas� olay� olmasa da ABD T�rkiye�ye herhangi bir �ekilde dost muamelesi yapmak durumunda de�il. Halen FET֒n�n ba��n�n ABD�de olmas� da ABD�nin dostluk nam�na hi�bir �ey yapmad���n� ortaya koyuyor. Asl�nda ABD hi�bir zaman T�rkiye�ye dost olmad�, olmaya da niyeti yok. ABD�nin tek derdi var o da �srail�in g�venli�i ve kendi ��karlar� i�in mutlak itaat ko�uluyla T�rkiye�yi her alanda teslim almak. ABD, T�rkiye�nin kendi istedi�i kararlar� de�il ABD�nin istedi�i kararlar� almas�n� istiyor. Bunun i�in de elinde bulunan dolar� bir g�� olarak kullan�yor. 15 Temmuz Darbe giri�iminde ABD kendi m�ttefikleri eliyle T�rkiye�yi teslim almaya �al��t�. Fakat halk�n kar�� darbesiyle m�ttefikleri b�y�k darbe ald�. Bunun �zerine b�y�k �eytan ABD�nin kendisi bizzat sahaya ��kt�.

24 Haziran se�imlerinden �nce ABD Erdo�an��n se�imleri kaybedebilece�ine ihtimal veriyordu. En az�ndan m�ttefikleri se�imlerin ikinci tura kalaca��n� bu takdirde se�imleri ABD�ye teslim olacak birilerinin kazanaca��n� d���n�yorlard�. Se�im hesaplar� tutmay�nca bu sefer ekonomi kart�n� daha bir �ne ��kard�lar. Fiili sald�r�y� daha da �iddetlendirdiler. Asl�na bak�ld���nda d�viz kurundaki art�� sadece T�rkiye piyasalar� ile ilgili bir durum da de�il. ��nk� ABD�nin d�nya �ap�nda ba�latt��� ekonomik g�vensizlik ve ticaret sava�� k�resel �apta dolar� a��r� de�erlendiriyor. Tabi ki T�rkiye�de de d�viz kurunda s�rekli art��lar ve dalgalanmalar oluyor.

B�y�k �eytan ABD ahlaki t�m de�erleri bir kenara b�rakarak d�nyada ekonomik bir krizin olu�mas�na sebebiyet veriyor. Bug�n Trump��n �ahs�nda ABD�ye bakt���m�zda vah�i bat�n�n t�m k�t�l���n� g�rebiliyorsunuz. �eytan t�m kartlar�yla sahada vaziyet alm�� durumda. Bunlar olurken ABD�de ya da d�nyada ne kadar insan fakirle�iyor ya da i�siz kal�yor kesinlikle Trump��n ve B�y�k �eytan ABD�nin umurunda de�il. ��nk� vah�i kapitalizmin temsilcisi ABD hi�bir zaman d�nya insanlar�na merhamet g�stermedi. Hatta insanlar ne kadar a� kal�rsa bundan belki de zevk al�yorlar. Bunun i�in d�nyadaki b�t�n sava�lar�n arkas�nda ABD var.

T�m bu geli�meler ya�an�rken ABD�ye nefret en �st seviyeye ula�m�� durumda. Orta ya da uzun vadede t�m bu �eytanl�klardan zararl� ��kacak olan yine ABD olacak. ��nk� �retti�i t�m politikalarda d�nya �ap�nda d��man kazanmaya devam ediyor. Bu y�zden ABD�nin dostu olmak ya da ABD�nin yan�nda yer almak yak�n gelecekte T�rkiye�ye ya da ba�ka bir �lkeye fayda getirmeyecek. ��nk� ABD t�m d�nya insanlar�n�n menfaatine de�il zarar�na �al���yor.                      

Ba�ka bir yaz�da bulu�mak dile�iyle Allah�a emanet olun.  

YORUMLAR - YORUM YAZ      

Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. Bu yazı için ilk sözü siz söyleyin!

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR
SONDAKİKA HABERLER!
Yazarlar
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
02:53 04:56 12:32 16:25 19:48 21:35
Konuk Yazarlar
M. Salih Şimşek
Abdusselam Kızıl
İsmail Zeynel
M. Mahmut K�l�n
M.H�seyin Demirk
�smail �evik
Mehmet Kara
Serhad Amed
Fethullah Zengin
Bedirhan Yi�it
Zeynep G�lery�z
Abdullah Eren
�mer �zda�
Aziz Yi�it
Makale Yarmas
Ay�e Aslan
Yahya S. Y�ld�z
Fasih Memi�
Sena D�ndar
Çok Okunanlar

YORUMCU: Sorgl ztrk
YORUMCU: SMAL EVK
YORUMCU: AYEN zen
YORUMCU: mardini
YORUMCU: Veysi itm
YORUMCU: Receb nidnek
YORUMCU: tayyar elito
YORUMCU: Necmi
Mardin Hava Durumu :
MARDIN
Foto Galeri    Video Galeri    Güncel    Ekonomi    Spor    Eğitim    Siyaset    Yaþam    Sağlık    Dünya    Kültür-Sanat    Bilim-Teknoloji   

iletişim - Künye - Sitene Ekle - RSS Servisi - Bütün Manşetler

Tüm Hakları Saklıdır © 2012 - izinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.