17 Aralık 2018 17:01          Ana Sayfa Ana Sayfa    Fotoraf Galeri Foto Galeri    Video Galeri Video Galeri    Video Galeri RSS    襤letiim    K羹nye    Sitene Ekle         
 
Ahlaki ⑷kntnn G饘desi (Dibi) / Kamuran Turgay - Mardindosthaber
Ahlaki ⑷kntnn G饘desi (Dibi)
Kamuran Turgay / kamuranturgay@gmail.com
 
10 Temmuz 2018 Salı Saat 16:16

En son yazm oldu繠m yazmda; toplumdaki ahlaki 踤kntye ve bunun sebeplerine de簨nmitim. K闥 diye tabir etti簨m ksm izah etmi ve bunun tarihsel srecine biraz de簨nmi, gnmzden de 顤nekler vermitim. Aradan baya蹥 zaman ge蓨i, ge蔒n bunca zamana ve hadiseye ra繜en bu gn gndemimiz neredeyse ayn. Oysaki o gnden bu yana neler yaand bir hatrlayalm; 11 ayn sultan mbarek Ramazan ayn geride braktk, bayram ge蓾rdik, se蓾m bitti, snavlar bitti ve yeni sistem (Cumhurbakanl蹥 Sistemi) yrrl簟 girdi

Gelgelelim bugn gndemimiz hala ahlaki 踤knt, i簭al olaylar, aile kurumunun 霵emi vs. Ne kadar da mesafe kat etmiiz 騽le de簨l mi?

Son yaanan olaylar kanmz dondurdu, yre簨mizi burktu, insanl蹥mzdan utandrd. Herkes kendince dnmekte, konumakta ve 踤zm 霵erilerini sunmakta Ancak takip etti簨m kadaryla ortaya konan eletiriler ve 踤zm 霵erileri maalesef bir cevizin kabu繠nu bile dolduramyor. Zira asl mesele tespit; evet 霵ce do繢u bir ekilde tespit yapmak lazm, toplumumuz nasl bir halde, bu hale nasl gelindi, ihtiya蔮armz neler, bu vahi ve vicdansz canavarlar ve barbarlar kim nasl ortaya 踦kard?  Ge蔒n yazmzda bunlara (yani k闥 ksmna) de簨nmitik; isteyenler okuyabilirler.

Bu gn ise g饘de diye adlandraca蹥m olguyla kar karyayz. G饘de; yani Osmanlnn son d霵emlerinde ve 驆ellikle de Cumhuriyetin ilk yllarnda tohumlar atlan, ondan sonraki d霵emlerde k闥 salan ve bu gnlerde yallk d霵emlerini yaayan sistemin en 霵emli par蓷sdr. G饘de; ailedir, ailenin izledi簨 TV programlardr, 酨vi蔦eden getirilen s驆de Medeni Kanundur, Avrupadan getirilen s驆de Aileyi Koruma Kanunudur, aramza durmadan fitne salan sosyal medya uygulamalardr.

Aile Nasl bir aileden ve nasl aile bireylerinden bahsediyoruz? Ge蓨i簨miz gnlerde bir gen kz eve erkek arkadan alr, babas belediye i蓾si eve gelir ve korkun manzarayla karlar. Kzna neden bunu yaptn diye sorar. Kz; ben istedi簨mi yaparm sen bana karamazsn der. Baba hiddetinden kzna tokat atar kz gidip karakola ikayet蓾 olur, baba hakknda dava a踦lr ve babaya 蔞cu繠na iddetten para cezas verilir. 毼te b騽le bir aile bireyi, b騽le bir aile ve bu aileyi korudu繠 iddia edilen s驆de aileyi koruma kanunu Akllara zarar bir kombinasyon. 溮mdi bu kanun kimi, kimden ve nasl korumakta?  Bu kanun hangi ahlak ve hangi etik de簟rler ile 顤tmektedir?  Peki, bu gen kz b騽le davranmay ve bu davran eklini 驆grlk zannetmeyi nereden 瓘rendi dersiniz? Evet, elbette ki ahlaksz TV dizilerinden, programlarndan, ulusal medya ve sosyal medyadan bahsediyoruz. Trkiyede yaynlanan bir 蔞k dizinin konsepti; ak, ihanet, cinsellik, aldatma, boanma, cinayet, her trl adli ve toplumsal su vb. B騽le dizi ve filmlerle yetisen bir nesilden nasl bir ahlak beklenir?

Ulusal medya ve haber kanallarnda srekli, i簭al haberleri, kadna iddet (sanki hi erke簟 iddet yokmu gibi), hayvana iddet, ailede iddet vb. Sanki bu memlekette gzel olan hi蓫ir ey yokmu gibi... Bu tr haberler 驆ellikle 蔞cuklar bata olmak zere aile fertlerinin psikolojisini bozmakta ve iddete meyilli bireyler yetitirmektedir.. Reklamn iyisi k飆s olmaz prensibini esas alan bu medya kurulular, a踦ktan iddet propagandas yapmaktadrlar.   

Sosyal Medya: Gnmzde 驆ellikle gen蔮er vakitlerinin byk bir 蔞繠nlu繠nu sosyal medyada ge蓾rmektedirler. Hi bir sosyal medya uygulamasnda haramlara, k飆lklere, a踦k sa踦kl簜 kar bir filtre ya da engelleme yoktur. Sosyal medya zerinden haramlara ve k飆lklere ulamak 蔞k rahattr, bu konuda hi蓫ir kstlama ve engelleme yoktur.

Medya girdaplarna kar devletin bir an 霵ce 霵lem almas ve kstlamalar getirmesi toplumun yararnadr. Anne ve babalar aile fertlerini ve 驆ellikle de 蔞cuklarn TV ve sosyal medyadan korumak zorundadrlar. Yoksa ileride onlarn 蔞cuklarnn da istismar eden ya da istismar edilen olma ihtimali her zaman vardr.

Ebeveynlerin 蔞cuklarna kar bir di簟r sorumlulu繠 da terbiye ile gzel ahlak vermektir. Ebeveynler 蔞cuklarn Bat kltrne ve ahlakna g顤e de簨l 酨lamn ahlak ve kltrel de簟rlerine g顤e e簨tmek ve yetitirmek zorundadrlar. Aksi takdirde bu 蔞cuklardan 蔞k fazla bir ey beklememelidirler.

Devlet kanun konusunda oldu繠 gibi e簨tim konusunda da sorumludur. E簨tim politikalar ve mfredat 酨lamn inan esaslarna uygun olmal, din ve ahlak dersleri zorunlu olmakla beraber en az Trk蔒 ve Matematik dersleri kadar 霵emsenmelidir.

Devletin bu konudaki bir di簟r sorumlulu繠 da aileyi, inanc ve ahlak kanuni gvence altna almasdr. Fakat tam tersine devletin politikalar ailenin temeline dinamit koymakta, fertleri yalnzlatrmakta, evlili簨 zorlatrmakta ve ahlak yok etmektedir

畤ellikle 2012 ylnda 酨tanbulda yaplan bir anlamaya dayanarak 踦karlan 6284 Nolu s驆de Aileyi Koruma Kanunu aileleri ortadan kaldrmaktadr. Kadnn beyannn esas alnd蹥, kadna akl almaz her trl ayrcal蹥n tannd蹥 bu kanun, erke簨 savunmasz ve 蓷resiz brakmaktadr.

O d霵emin Aile Bakan Fatma 溍hinin feminist derneklerle beraber hazrlad蹥 bu kanuna g顤e; kadnn iddet g顤me konusundaki beyan dahi yeterli bulunuyor; iddet g顤me ihtimaline kar dahi erkek cezalandrlyor. Tabi buradaki iddet tanm olduk蓷 tartmal ve yoruma a踦k. 琀ne簨n bir kadn mahkemeye gidip kocam bana gnde 2 defa zorla yemek hazrlatyor derse; erkek su蔮u g顤lr. Ya da kocam bana hi 蓾蔒k almyor derse bile yine erkek su蔮udur. Afedersiniz ama erke簨n eine cinsel mnasebeti dahi ik漧et zerine su saylp erkek cezalandrlabilir.

Yine ayn kanuna g顤e erkek evden uzaklatrlabiliyor, evden uzaklatrlan erke簨n eiyle barmaya teebbs etmesi dahi su! Do繢uhaber Gazetesinde yaymlanan bir makaleye g顤e 2015 ylnda evden uzaklatrlan koca says 190 bin. Bu erkeklerden 蔞繠 hakl olarak eine tavr alp bir daha eve d霵memi ve boanm, boanmalarda byk bir at var. Peki, sizce bu kanunla kadna iddet 霵lendi mi? Sk durun; yine ayn makalede ge蔒n bir istatisti簟 g顤e bu kanunun yaynland蹥 2012 ylndan bu yana kadna iddet yzde 1400 artmtr. Ger蔒kten inanlr gibi de簨l! Kadna tannan bu kadar ayrcalk ve 霵celik, kadna iddeti yzde 1400 arttrm Dnya tarihinde g顤lmemi bir eydir bu.

Bunun en byk sebeplerinden biriyse; evden uzaklatrlan kocann psikolojisini bozulmas, cinnet getirmesi ve sonras malumunuz Devletin acilen bu kanunu feshetmesi ve dinimize, inancmza uygun bir medeni kanun getirmesi en byk arzumuz.

Son olarak s騽lemek istedi簨m ey; iyi de簨liz. Evet, iyi de簨liz! Biz de iyi de簨liz! Fertlerimiz, ailelerimiz, toplumumuz iyi bir durumda de簨l! 愮k olarak bu hakikati kabullenmemiz ve buna g顤e bir irad ve davet metodu izlememiz gerekiyor. Artk dindar halkmz, Mslman halkmz , mazlum halkmz gibi demagojik s騽lemlerin son kullanma tarihi ge蔂itir. Biz ki camide, Allahn evinde dahi birbirimize zulmeden insanlar olduk artk. K槆ede birbirimizi ezerek 闤dren insanlar olduk. 釿kemizdeki istatistikleri de g驆 霵ne ald蹥mzda; ahlaksz TV programlar, diziler, filmler reyting rekorlar krmakta. Hayvanlara ve k踙k 蔞cuklara i簭al olaylar zaten malumunuz Toplumsal olaylar ve siyasi ahlakszlklar hepimizi bunaltt.

Evet, ger蔒簨 bir an 霵ce g顤mek ve kabullenmek gerekir. ⑷zm yolunda atlan ilk adm ger蔒簨 g顤mek ve kabullenmektir. G驆n kapatan kendine gece yapar. Polyannaclk yapmann ve pembe g驆lklerle dolamann vakti 蔞ktan ge蓨i. Vakit k飆l簟 dur deme, iyilikleri harekete ge蓾rme vakti, vakit emri bil maruf ve nehyi anil mnker vaktidir. Herkes elini tan altna sokmaldr. Bana dokunmayan ylan bin yaasn kafas bizi hi蓫ir yere g飆rmez. Sana dokunmayan ylan bana dokunuyor hem de her gn. Bir k飆lk g顤d蹞nz zaman elinizle, gcnz yetmezse dilinizle, ona da gcnz yetmezse kalben bu翷 ediniz, ki bu imann en zayf derecesidir 慆ann en zayf derecesinden bir st derecesine oradan da en st derecesine kadar ykselmenin vakti gelmedi mi artk? Dindar bir nesil, imanl, ahlakl, erdemli bir nesil yetitirmek i蓾n bu arttr. Mslman halkmz Mmin halkmza devirmek i蓾n bu frsattr

Selam ve dua ile

YORUMLAR - YORUM YAZ      
PAYLA |

Bu yazya henz yorum yaplmad. Bu yaz i蓾n ilk s驆 siz s騽leyin!

YAZARA A嵨 D楅ER YAZILAR
SONDAK尟A HABERLER!
Yazarlar
慆sak Gne 紨le 愲indi Akam Yats
05:36 07:18 12:24 14:54 17:09 18:40
Konuk Yazarlar
Edip Akar
嚙編mail 嚙箴vik
Mehmet Kara
Serhad Amed
Fethullah Zengin
Bedirhan Yi嚙箠t
Zeynep G嚙締ery嚙緲
嚙練er 嚙緲da嚙
Aziz Yi嚙箠t
Mahir Y嚙締maz
Makale Yarmas
Ay嚙箴 Aslan
Yahya S. Y嚙締d嚙緲
Sena D嚙緯dar
Fasih Memi嚙
プk Okunanlar

YORUMCU: Sorgl 驆trk
YORUMCU: AY滈N 畤en
YORUMCU: mardini
YORUMCU: Veysi itm
YORUMCU: tayyar elito
YORUMCU: Necmi
Mardin Hava Durumu :
MARDIN
Foto Galeri    Video Galeri    Gncel    Ekonomi    Spor    E簨tim    Siyaset    Yaam    Sa簰k    Dnya    Kltr-Sanat    Bilim-Teknoloji   

愮etiim - Knye - Sitene Ekle - RSS Servisi - Btn Manetler

Tm Haklar Sakldr 2012 - 搐insiz ve kaynak g飉terilmeden yaynlanamaz.