06 Temmuz 2020 14:46          Ana Sayfa Ana Sayfa    Fotoğraf Galeri Foto Galeri    Video Galeri Video Galeri    Video Galeri RSS    İletişim    Künye    Sitene Ekle         
 
Savaşların anası İdlip'te mi yaşanacak? / İdris Kerimoğu - Mardindosthaber
Savaşların anası İdlip'te mi yaşanacak?
İdris Kerimoğu /
 
26 Ağustos 2018 Pazar Saat 00:00

Mart 2011� Tunuslu seyyar sat�c� Muhammed Buazizi�nin kendini ate�e vermesi ile Arap diktat�rlere kar�� ba�layan isyan ate�inin k�v�lc�m� kendini Suriye�nin Dera kentinde g�stermi�ti.(1) Gen�ler 1970 y�l�ndan beri askeri darbe ile Suriye�de iktidar� ele ge�iren laik, sosyalist Baas (yeniden do�u�) Partisinin az�nl�k y�netimine kar�� s�zl� eylem diyebilece�imiz bir tepki g�stermi�lerdi. Gen�ler taraf�ndan Dera�da duvarlara  �Halk, diktat�r y�netimin devrilmesini istiyor� yaz�s� 8 y�ldan beri Esed ve destek�ilerinin y�z binlerce insan� katletmeleri, milyonlarca insan�n vatanlar�n� terk etmeleri ve b�t�n �ehirlerin tarumar edilmesi ile sonu�lanan ac� tablonun fitilini ate�lemi�ti.

            Bilenler biliyor� Siyasi, ulus�u, mezhep�i, jeopolitik ad�na ne derseniz deyin kahrolas� dengeler ad�na Suriye�ye girmeyen, m�dahale etmeyen, kan d�kmeyen �lke kalmad� gibi. Herkes kendi ��kar�n� �nceliyor ve herkes kendince hakl� bir gerek�e ile Suriye�deki varl���n� me�rula�t�rmaya �al���yordu. Kimsenin mazlum ve masum Suriye halk�n� d���nd��� yoktu.

            I�id gibi harici, tekfirci proje �rg�t�n�n Suriye halk�n�n hakl� isyan� ve zulme ba�kald�r�s�n� murdar etti�ini, K�resel �eytan ABD�nin koalisyon g��leri ad� alt�nda ve K�rtlerin ba��na gelen en b�y�k musibetlerden biri olan PKK uzant�s� �rg�tleri kullanarak katliamlar yapt���n�, �lkemizin ulusal ��karlar� ad�na yapt��� F�rat kalkan� ve Afrin operasyonlar�n�, Zalim Baas rejimi ve destek�ileri Rusya, �ran ve Hizbullah��n sivilleri katlederek Hama, Humus, Guta, Halep, Dera ve Deyrizor�u nas�l yerle bir etti�ini, 23 milyonluk Suriye�nin yar�s�n�n �lkeyi terk etti�ini, kalanlar�n ise �lke i�inde muhacir olduklar�n� bilmeyen kalmad�. Kazanan� olmayan tarihin en kirli i� soyk�r�m��

Ve bu sava��n d���m noktas� �dlip. Fetih ordusu olu�tuktan k�sa bir s�re sonra Mart 2015�de �zg�rle�tirilen ve Muhaliflerin son kalesi� 4 milyona yak�n insan�n ya�ad��� �dlip �ehri� Yakla��k 100 bine yak�n silahl� muhalif g��lerin oldu�u yer. Ve sava�lar�n anas�n�n ya�anaca��, sava� d���m�n�n ��z�lece�i iddia edilen son kale�

Yakla��yor yakla�makta olan

Son g�nlerde ba� d�nd�r�c� bir diplomasi trafi�i g�ze �arp�yor �dlip ile ilgili(2). T�rkiye kurdu�u onlarca kontrol noktas� ve g�nlerdir Rusya ve �ran ile yapt��� g�r��meler sonras� bir a��dan �dlip �zerine Esed, Rusya, �ran ve PKK taraf�ndan i�tahla yap�lmas� muhtemel sald�r�y� engellemek veya en az�ndan s�n�rl� tutmak pe�inde.

D��i�leri Bakan� �avu�o�lu ge�en g�nlerde Rus mevkida�� Lavrov ile Moskova'da ortak bas�n toplant�s� d�zenledi. �avu�o�lu, �dlib'de askeri bir ��z�m�n felaket olaca��n� kaydetti. (3)

�imdiye kadar yap�lan Astana g�r��melerinin ne Suriye, ne �dlip ne de T�rkiye�nin faydas�na oldu�unu s�ylemek m�mk�n de�il(4).  Daha Halep d��erken �dlip'in hedef olaca��n� g�rmeyenler hala K�resel m�stekbirlerin kayg�lar�n� izole etme �abas�ndalar maalesef.

ABD bizzat �dlip�te organik ba�lamda ili�kisi kalmamas�na ra�men �El Kaide var� bahanesi ile Rusya taraf�ndan operasyona ikna edilecek. En az�ndan sessiz kalmas� sa�lanacak. Bundan �te ABD�nin PKK�y� �dlip operasyonunda Esed�e destek vermesi i�in ikna etti�i haberleri medyaya yans�d�(5). PKK Afrin�in intikam�n� �dlip �zerinden almak isteyecek T�rkiye�den.

T�rkiye, �dlip konusunda �ok ama �ok hassas. Beklenen �dlip sald�r�s� �iddetini art�r�r ise y�z binlerce insan�n g�� dalgas� bizi bekliyor. Meselenin en �nemli k�sm�; Muhaliflerin son kalesi d��erse T�rkiye�nin Suriye�deki siyaseti ve masadaki g�c�n�n b�y�k oranda bertaraf edilme tehlikesi var. Bu nedenle �n�m�zdeki g�nlerde �lkenin birinci g�ndemi hi� ��phesiz �DL�P olacak�

�ran i�in de riskler bar�nd�r�yor �dlip. ��yle ki rejimin �dlib�i tamamen ele ge�irmesi �ran��n Suriye�de varl���n�n sona ermesi anlam�na gelebilir. Zira ABD ve Rusya sahada �ran��n varl���ndan ho�nut de�il. Asl�nda �ran en ba��ndan direni� hatt� masallar� ad�na firavuni zalim baas rejimini desteklemekle hata yapt� ve S�nni �slam d�nyas�ndaki imaj�na b�y�k �l��de tamiri �ok zor zararlar verdi.

�dlip sald�r�s�n�n b�lgede b�y�k bir ate�i tetikleme riski bulunuyor. Mesele T�rkiye�de fazla i�lenmese de T�rkiye�yi ku�atma operasyonunun son par�as�.

Rejim g��lerinin hava harekat� olmadan �dlip�te ba�ar�l� olmalar� hemen hemen imkans�z gibi. Muhalifler topyek�n �dlip i�in teyakkuzda. Muhalifler T�rkiye�nin kontrol�nde hareket etme taraftar�. Ter�r konsepti i�inde g�r�len ve �dlip�e yap�lacak sald�r�n�n ana hedefi konumunda olan Tahriru'� �am Heyeti'nin (HT�) lideri Ebu Muhammed el Cevlani ise yapt��� a��klamada(6) "�dlib savunmas� i�in t�m haz�rl�klar�n yap�ld���n�� s�yledi; �halk�m�z� savunmak i�in elimizden geleni yapaca��z.� ifadelerini kulland�.

Rusya Savunma Bakanl���, rejimin yapaca�� katliamlar� perdelemek i�in �dlip'de muhaliflerin kimyasal silah kullanaca��n� iddia ediyor. Oysa muhaliflerin elinde kimyasal silah olmad���n� b�t�n d�nya biliyor.

H�lasa; �dlip i�gal edilirse 4 milyon m�ltecinin T�rkiye�ye gelece�i ve bunun T�rkiye ekonomisine ve toplumuna verece�i zararlar� hesap etmek gerekir. Sivil katliam� ger�ekle�meden acil �nlem al�nmal� ve sald�r� engellemelidir. Zira s�ran�n T�rkiye�ye gelmesi i�ten bile de�il�

 

Kaynak:

1. https://suriyedevrimi.com/derada-olaylar-nasil-basladi/

2. https://www.yenisafak.com/dunya/akar-ve-fidan-moskovaya-gidiyor-3391530

3. https://www.mepanews.com/cavusoglu-idlibde-askeri-bir-cozum-felaket-olur-18692h.htm

4. http://www.haksozhaber.net/astana-gorusmeleri-golgesinde-idlib-tuzagi-ve-suriye-krizi-32324yy.htm

5. https://www.aa.com.tr/tr/dunya/idlibe-karsi-esed-ypg-pkk-ittifaki-/1228422

6. https://www.mepanews.com/tahrirus-sam-lideri-cevlani-idlibi-savunmaya-haziriz-18650h.htm

YORUMLAR - YORUM YAZ      

Bu yazıya henüz yorum yapılmadı. Bu yazı için ilk sözü siz söyleyin!

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR
SONDAKİKA HABERLER!
Yazarlar
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
02:53 04:56 12:32 16:25 19:48 21:35
Konuk Yazarlar
M. Salih Şimşek
Abdusselam Kızıl
İsmail Zeynel
M. Mahmut K�l�n
M.H�seyin Demirk
�smail �evik
Mehmet Kara
Serhad Amed
Fethullah Zengin
Bedirhan Yi�it
Zeynep G�lery�z
Abdullah Eren
�mer �zda�
Aziz Yi�it
Makale Yarmas
Ay�e Aslan
Yahya S. Y�ld�z
Fasih Memi�
Sena D�ndar
Çok Okunanlar

YORUMCU: Sorgl ztrk
YORUMCU: SMAL EVK
YORUMCU: AYEN zen
YORUMCU: mardini
YORUMCU: Veysi itm
YORUMCU: Receb nidnek
YORUMCU: tayyar elito
YORUMCU: Necmi
Mardin Hava Durumu :
MARDIN
Foto Galeri    Video Galeri    Güncel    Ekonomi    Spor    Eğitim    Siyaset    Yaþam    Sağlık    Dünya    Kültür-Sanat    Bilim-Teknoloji   

iletişim - Künye - Sitene Ekle - RSS Servisi - Bütün Manşetler

Tüm Hakları Saklıdır © 2012 - izinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.